Kansiviritys J.Kosunen  

GALLERIA

560 HV, 750 Nm, 4WD - MITSUBISHI COLT EVO / KOSUNEN RACING
kosunen mika

dag racing virtala dag racing dag racing